MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni  Alpaya Doğal ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından müşteriler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  Alpaya Doğal ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla sunduğumuz hizmetler ve satışlarımızla ilgili tüm müşterilerimiz nezdinde KVKK başta olmak üzere kişisel verilerle ilgili tüm yasal sair mevzuata uyum sürecini doğru yönetmeyi amaçlamaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan hukuki sebeplerle ve belirtilen amaçlar çerçevesinde mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Yapılacak olan güncellemeleri internet sitemize aralıklarla göz atarak takip edebilirsiniz.

1-AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu metin aracılığıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenme ve toplanma amaçları, Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususları ile kişisel veri sahibini bu hususlara ilişkin hakları konusunda bilgilendirmek ve bu şekilde aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amaçlanmaktadır.

Buna istinaden Şirket’in kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Alışveriş süreci kapsamında aşağıda tablo şeklinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilen kişisel verilerinizi yine belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda hukuka uygun bir şekilde işliyoruz:


 

İşlenen Kişisel Veriler

Açıklama

İşlenme Amaçları

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Bu bilgiler; Ad-soyadı bilgilerinden oluşmaktadır.

-Sipariş alınması sürecini yürütmek,

 

-Siparişlerin teslim edilmesi sürecini yürütmek

 

-Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek

 

-Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,

 

- Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek

 

-Müşteri anketi, müşteri memnuniyeti bilgilendirmelerini yapabilmek,

 

-Denetim, veri analizi, istatistiksel çalışma, araştırma, güncel eğilimleri anlama, satış-pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,

 

- Siteye ve mobil uygulamalara ilişkin güncellemelere ilişkin bilgilendirme yapmak,

 

-Pazarlama analiz çalışmalarını yapmak, -Site veya diğer 3. kişi ortamlarda Şirket, tedarikçi, reklam verenler ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak,

 

-Şirkete ait sadakat kart üyeliğinizin bulunması halinde bu üyeliğinizi kaydetmek ve avantajlardan faydalanmanızı sağlamak,

 

-Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

-Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

 

-İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

-Web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın ve/veya yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

-İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

 

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

-Talep/şikayetleriniz olması halinde bunların takibini sağlamak ve neticelendirmek,

 

-Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

 

-Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

 

-Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,

 

-Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

 

-Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,

 

-İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Verisi

Bu bilgiler; cep telefon numarası, eposta, açık adres bilgisidir.

-Sipariş alınması sürecini yürütmek,

 

-Siparişlerin teslim edilmesi sürecini yürütmek

 

-Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek

 

-Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,

 

- Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek

 

-Müşteri anketi, müşteri memnuniyeti bilgilendirmelerini yapabilmek,

 

-Denetim, veri analizi, istatistiksel çalışma, araştırma, güncel eğilimleri anlama, satış-pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,

 

- Siteye ve mobil uygulamalara ilişkin güncellemelere ilişkin bilgilendirme yapmak,

 

-Pazarlama analiz çalışmalarını yapmak,

 

- Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

 

 -Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,

 

 -İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

 

-İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

 

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

-Talep/şikayetleriniz olması halinde bunların takibini sağlamak ve neticelendirmek,

 

- Şirkete ait sadakat kart üyeliğinizin bulunması halinde bu üyeliğinizi kaydetmek ve avantajlardan faydalanmanızı sağlamak,

 

-Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

 

-Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

 

-Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,

 

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

 

-İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

-Web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın ve/veya yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Finansal Veri

Bu bilgiler; ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgilerdir.

-Sipariş ve ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,

 

-Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlemlerini yürütmek

 

-Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,

 

-Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

 

-İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın ve/veya yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

-İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

 

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

-Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri İşlem Verisi

Bu bilgiler; çağrı merkezi kayıtları, senet, fatura, çek, gişe hesap bilgileri, sipariş bilgisi, talep ve şikayet yönetimi bilgisini içermektedir.

-Sipariş ve ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,

 

-Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlemlerini yürütmek

 

-Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek, -Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

 

-İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın ve/veya yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

-İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

 

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

-Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Pazarlama Verisi

Bu bilgiler; web sitesi ve mobil uygulama kullanıcısı müşterilerimizin alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerezler, kampanya katılım bilgilerini içermektedir.

-İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sunulan hizmetleri geliştirmek,

 

-Pazarlama analiz çalışmaları yürütmek

 

-İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek;

 

-İnternet sitesinin, ziyaretçilerin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak

 

-İnternet sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi /mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek

 

- Site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Açık rıza, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgisi

Bu bilgiler; IP adresi, internet sitesine giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgilerini ifade eder

-Bilgi Güvenliği süreçlerini yürütmek

 

- İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek

 

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

-Talep Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek, -İnternet sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi /mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek

KVKK M.5.Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kanunlarda öngörülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Şubelerimizde ve şirket merkezimizde fiziki ortamı kullanan müşterilere ait görüntülü olarak alınan kamera kayıtlarını ifade eder.

-Şirket merkezimizin ve şubelerin fiziksel mekan güvenliğinin temin edilebilmesi,

 

-Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

 

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

-Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

KVKK m.5; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

Bize temin ettiğiniz bütün bilgilerin, içeriklerin, materyallerin ya da verilerin, doğru, eksiksiz, yanlışsız olduğunun ve yanıltıcı olmadığının sağlanması ve bunun kontrol edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır.


2.3. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen sebeplerle aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

· İnternet sitelerimiz,

· Mobil Uygulamalarımız

· Mobil sitelerimiz,

· Mağazalarımız,

· Çağrı Merkezlerimiz,

· Saha çalışanlarımız,

· Sadakat Kart Programımız

· Mağaza içi güvenliğinin ve iş akışı denetiminin sağlanması amacıyla kullanılan sistemler ve kameralar aracılığıyla,

2.4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Kişisel verileriniz sadece talep ve şikayetlerinizi içeren müşteri işlem verilerinizle sınırlı olmak kaydıyla ve açık rıza veren müşterilerimizin talep ve şikayetlerini iletmesiyle sınırlı olarak Whatsapp gibi sunucusu yurtdışında olan hizmet sağlayıcıları üzerinden danışma ve destek hattı hizmeti verilmesi kapsamında yurtdışı aktarımına konu olmaktadır.

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişi Grupları

Veri Aktarımının Amacı

Veri Aktarımının Hukuki Sebebi

İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sözleşme ile beraber çalıştığımız kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, GSM Operatörlerine

Ödemelerin alınması sürecini yürütmek,

 

Siparişlerin teslim edilmesi sürecini yürütmek,

 

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

 

Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5-8- 9. Maddelerinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

 

İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5-8- 9. Maddelerinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sosyal paylaşım sitelerine ve mecralarına, Şirket iştiraklerine, Hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine, Müşteri İletişimi ve

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

 

Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5-8- 9. Maddelerinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Memnuniyet Programı ortaklarımıza

Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,

 

Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3.Verilerinizin Korunması

Şirket, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız.

İnternet sitemiz üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket yönlendirilen uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

4. Verilerin İşlenme Süresi, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Kişisel Verilerinizden kimlik, iletişim, müşteri işlem veri, finans verileri ilişkin verileriniz 10 yıl süreyle muhafaza edilmektedir.

Pazarlama verileri 2 yıl süreyle,

Fiziksel mekan güvenliğini temin için alınan kayıtlarınız son giriş tarihinden itibaren 3 ay süreyle saklanmaktadır.

Şirket Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na https://www.alpaya.com.tr adresi ve “Alpaya” isimli mobil uygulama üzerinden erişebilir, verilerin işlenme süreleri, silinme, yok edilme ve anonimleştirme süreciyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

5. Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,

● Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgeler https://www.alpaya.com.tr adresli internet sitelerimizde ve “Alpaya” isimli mobil uygulamamızda online olarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

(i)                  Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

(ii)                 Adres : AKÇABURGAZ MAHALLESİ 1573 SOKAK NO:1/27 Esenyurt / İstanbul

(iii)              (ii) Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

 E-posta-adresi: info@alpaya.com.tr

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.